contact Clinic procedures links questions out for a stroll Just arrived tips home
Hebrew articles
english articles
lexicon
about Dr. Hofman
check-up
גרסת הדפסה

ד''ר רוברט הופמן      Dr. Robert D. Hoffman

רופא משפחה מומחה       Specialist in Family Medicine

8Gordon Street  רח' גורדון     hoffman5@netvision.net.il

 

מאמר לעצמאי-טון 12/1999 – רוברט הופמן

מה קורה ב- MANAGED CARE  בחו"ל:

האם רפואה מונעת נכללת בחבילה ?

 

בכל עולם הרפואה ממשיכים לעקוב אחר השפעת "הטיפול הרפואי המנוהל"- MANAGED CARE על התנהגות הרופאים. כפי שידוע לנו, מטרת ה- MC לשנות את התנהגות הרופאים בכיוונים שנראים רצויים למנהלים. לא ברור, בוודאי לא לציבור הרופאים עצמם, אם שינויים אלו משפרים את העבודה שלנו.

 

בנושא רפואה מונעת ה"שמנת" של הרפואה הראשונית, הנושא מדאיג יותר. תחום זה, המצריך השקעת זמן מרובה, ביוזמת הרופאים עלול להיפגע יותר מתחומים אחרים כאשר מעודדים אותנו "להתייעל" (לעבוד מהר יותר), על מנת לשמור על רמת השכר. לא "כדאי" לרופא הראשוני להשקיע שעות ביום בתחומי הייעוץ המניעתי. הסברים על תזונה בריאה לילדים, או עידוד פעילות גופנית למבוגרים, מעקב גדילה, או בדיקה התפתחותית אינם "משלמים את החשבונות". ברור לכולנו (הרופאים) שזה חלק חיוני של הרפואה, ושהתוצאות החיוביות יגיעו בעוד שנים, אבל האם זה לא פוגע ב"תפוקה" שלנו ?

 

כדאיות, תפוקה, הספק- מונחים מעולם העסקים - אך MC הופך את הרפואה לעולם העסקים.

 

תכניות MC בכל העולם משלמות "מס שפתיים" לרפואה מונעת. גם ההנהלה רוצה להתגאות ב"דאגה אמיתית לעתיד המטופלים", אך האם יש איזשהו תמריץ ממשי לרופאים? נסקור מספר מאמרים בנושא זה.

 

בשני מאמרים בעיתון PEDIATRICS מספטמבר ואוקטובר השנה דנו בנושא זה. במאמר הראשון (VOL. 104 NO 3)  "שמירה על הנחיות AAP למעקב הילד הבריא תחת MANAGED CARE", בדקו אוכלוסיית מטופלים בניו-יורק בין השנים 1995-1992 (130,572 ילדים בביטוח פרטי לעומת 17,586 ילדים בביטוח ממלכתי MEDICAID). שימו לב ששתי האוכלוסיות היו למעשה במערכת של MC (אחת פרטית והשנייה ממלכתית). בשתי השיטות מקבלים תגמול מלא על "מעקב ילד בריא".

תוצאות המחקר שההקפדה על המלצות ארגון רופאי הילדים AAP נמוכה.

רק 46%  מהילדים בביטוח פרטי ו- 35% מהילדים בביטוח ממלכתי זכו לכל בדיקות המעקב המומלצות בתקופת המחקר. באותה תקופה 17% מהמבוטחים באופן פרטי ו- 35% מהמבוטחים באופן ממלכתי לא זכו כלל ל"מעקב ילד בריא". מסקנת המחקר מעקב הילד הבריא אינו ''מנוצל'' בצורה מלאה (UNDERUTILIZED) בשתי שיטות MC.

 

במאמר באוקטובר (VOL. 104 NO 4) ''השימוש בתמריץ כספי והיזון חוזר FEEDBACK לשיפור רפואת ילדים מונעת ב- MC במסגרת MEDICAID''-. ניסו לנתח כיצד לשפר את שיעורי הרפואה המונעת. בוצע מעקב מ- 1993 עד 1995.

נמצא שיפור בשיעורי הביצוע של פעולות רפואה מונעת ללא שינוי בין קבוצות העידוד לבין קבוצת הביקורת.

לא ברורה למחברים הסיבה לחוסר ההשפעה של העידוד, אך בין האפשרויות הוזכרה זו שהעידוד הכספי לא היה כנראה די גדול.

 

אין ספק שרפואה מונעת הינה מרכיב חשוב ברפואה איכותית. אין גם ספק שכולנו היינו רוצים לספק רפואה איכותית. החשש נובע מ"כוחות השוק". איננו יכולים לצפות מרופאים ששכרם שוב ושוב מקוצץ על מזבח ה"יעילות", להמשיך לעבוד באותה מתכונת כאילו לזמן אין ערך. במערכת שמתגמלת לפי תפוקה, לזמן יש ערך, ורופאים מאוד ערים לכך.

 

רפואה מונעת בהחלט ! אבל חייב להיות פיצוי לזמן הזה.

 

לסיום, עדכון בנושא "חם" שהכירורגים בקופה לומדים לאחרונה "אישור פרוצדורות" PRE-AUTHORIZATION. חברת ה- MC השניה בגודלה בארצות הברית, UNITED HEALTH GROUP, עם 14.5 מליון מבוטחים, החליטה להפסיק את תהליך ה"אישור פרוצדורות".

הסתבר להם שהם מאשרים יותר מ- 99% מהבקשות שהרופאים הגישו, ושהעלות של יחידת הבקרה, 128$ מליון לשנה, אינה מוצדקת.

ברכות ל- 42,000 רופאי הקבוצה !